КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА


Комплексът от критерии за оценка на общините е направен така, че да обхваща всички условия и фактори, които гарантират добър живот в една община. Ето какво включват петте групи критерии.

1. Качество на живот

измерва какви условия са създадени в общината за пълноценен, здравословен и сигурен живот и какви са перспективите за бъдещо качество на живота:

 • продължителност на живота,
 • възможности за добро образование,
 • ниво на здравеопазване,
 • качество на природната среда: чист въздух, паркове, условия за велосипедисти,
 • сигурност: малка или голяма престъпност, безопасност на пътя, поддържане на пешеходни пътеки,
 • състояние на културния живот: театри, кина, фестивали,
 • възможности за отдих и развлечение,
 • ниво на равенство и условията за социално включване: равни възможности за уязвимите и малцинствените групи, инфраструктурата за хората с увреждания, нивото на бедност и младежка безработица

2. Инфраструктура

Измерва състоянието на публичната инфраструктура на територията на общината, която включва:

 • Състоянието на пътищата и друга публична инфраструктура
 • Състоянието на водоснабдяванета и канализацията
 • Трафикът, има ли задръствания, добри възможности за паркиране
 • Състояние на градския (междуградския) транспорт

3. Благосъстояние

Измерва всички тези условия, които създават по-високи доходи и икономическа сигурност. Измерва се през показатели като:

 • Среден доход на жителите
 • Пазарна стойност на имотите
 • Равнище на Брутния вътрешен продукт
 • Равнище на заетостта
 • Възможности за инвестиции
 • Покупателна стойност на парите

4. Умен град

Измерва степента на използване на модерни технологии и научни достижения за подобряване на живота на гражданите в общината, което включва:

 • Електронни услуги за гражданите
 • Достъп до интернет на обществени места и др.
 • Напредък във въвеждането на нови технологии за подобряване на комуникациите между отделните системи

5. Местен дух

Измерваме чувство за общност, за солидарност, за обща цел и идентичност - това, което те кара с гордост да кажеш: "Роден съм и съм израстнал в ..." Включва:

 • Имат ли хората чувство за принадлежност към града/общината, в която живеят
 • Поддържане на местните традиции
 • Състояние на символите - културни, исторически, природни и други, на общината
 • Състоянието на обществения живот и културните събития

Контакти